ពិព័រណ៍

2002 Shanghai International Valve Fair

ពិព័រណ៍វ៉ាល់អន្តរជាតិអន្តរជាតិស៊ាងហៃឆ្នាំ ២០០២

2018 Osaka Machinery Exhibition, Japan

ពិព័រណ៍គ្រឿងយន្តអូសាកាឆ្នាំ ២០១៨ ប្រទេសជប៉ុន

2018 German wire and tube Exhibition

ពិព័រណ៍ខ្សែភ្លើងនិងបំពង់អាឡឺម៉ង់ឆ្នាំ ២០១៨

2016 Canton Fair

ពិព័រណ៍ Canton ឆ្នាំ ២០១៦

Photo of German customers in 2018

រូបថតរបស់អតិថិជនអាល្លឺម៉ង់នៅឆ្នាំ ២០១៨

2002 Shanghai International Valve Fair

ពិព័រណ៍វ៉ាល់អន្តរជាតិអន្តរជាតិស៊ាងហៃឆ្នាំ ២០០២

2018 Osaka Machinery Exhibition, Japan

ពិព័រណ៍គ្រឿងយន្តអូសាកាឆ្នាំ ២០១៨ ប្រទេសជប៉ុន

2018 German wire and tube Exhibition

ពិព័រណ៍ខ្សែភ្លើងនិងបំពង់អាឡឺម៉ង់ឆ្នាំ ២០១៨

2016-Canton-Fair-

ពិព័រណ៍ Canton ឆ្នាំ ២០១៦

Photo of German customers in 2018

រូបថតរបស់អតិថិជនអាល្លឺម៉ង់នៅឆ្នាំ ២០១៨